Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Mr. C.M. (Cindy) van de Ven

“Wat Utopie voor mij zo bijzonder maakt is de drive die de medewerkers hebben om zich zowel persoonlijk als beroepsmatig in te zetten voor een betere toekomst voor álle dieren – waaronder de mens – en de natuur. Het recht kan worden ingezet om stappen vooruit te maken en wij helpen u graag om dit te realiseren.”

Cindy van de Ven is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de masters Internationaal Publiekrecht en Rechtsfilosofie, met als scriptie-onderwerp de verantwoordelijkheid van staten voor klimaatverandering en de rol die het recht hierin heeft en zou moeten hebben. Gedurende haar masteropleidingen heeft Cindy gewerkt als griffier bij de Centrale Raad van Beroep en als vrijwillig algemeen bestuurslid bij Dierentehuis StevenshageSinds 2019 is Cindy verbonden aan Utopie Advocaten, eerst als jurist en vanaf 2022 als advocaat met de focus op dierenrecht. 

Cindy is gespecialiseerd in het bestuursrecht (meer specifiek de Wet dieren, Wet natuurbescherming en Wet Open Overheid) en in het algemeen privaatrecht. Zij staat diverse particulieren, maar met name verenigingen en stichtingen bij die als doel hebben om dier en natuur te beschermen. Het gaat daarbij zowel om de bescherming van wilde dieren (tegen bijvoorbeeld jacht en schadebestrijding) als landbouwhuisdieren (tegen bijvoorbeeld wanpraktijken binnen veehouderijen en slachthuizen) en gezelschapsdieren (tegen bijvoorbeeld broodfokkers). 

De vertegenwoordiging gebeurt op basis van normale rechtsbijstand of  gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen). Gesubsidieerde rechtsbijstand vindt altijd plaats door zogenaamde “sociaal advocaten” die staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Cindy staat hier ingeschreven voor de rechtsgebieden bestuursrecht en privaatrecht. Tevens voldoet zij aan de speciale deskundigheidseis “milieurecht”, waardoor zij gesubsidieerde rechtsbijstand kan verlenen aan kleine stichtingen en verenigingen als zij middels hun statuten “het milieu” (flora en fauna) vertegenwoordigen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Cindy. 

Op het privaatrechtelijke vlak ziet Cindy regelmatig geschillen voorbij komen tussen fokkers van gezelschapsdieren (vaak honden) en kopers of gastouders. Bij kopers gaat het meestal om erfelijke aandoeningen bij het dier waarvan de fokker in veel gevallen op de hoogte had kunnen en moeten zijn. Bij gastouders gaat het vaak om een veeleisend contract waarbij het gastgezin in de meeste gevallen een flink bedrag betaalt voor de hond, de verantwoordelijkheid draagt en waarbij de hond geheel meedraait in het familieleven, terwijl de fokker eigenaar is en soms blijft en de hond om allerlei redenen zomaar kan opeisen. Door de alomvattendheid van het eigendomsrecht en de contractsvrijheid kan het na het tekenen van het contract moeilijk zijn om alsnog eigenaar van de hond te worden. Zorg er daarom altijd voor dat je vóór het tekenen een jurist raadpleegt. Is het al te laat en zoek je een advocaat, dan kun je contact opnemen met Cindy. 

Cindy neemt geen strafrechtelijke zaken aan zoals de inbeslagname van dieren.

Nevenfuncties:

Lid van de NVD – Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht
Lid van het VMR – Vereniging voor Milieurecht

Voorbeelden van gerechtelijke procedures waarin Cindy als advocaat optrad:

Bestuursrecht

Wet natuurbescherming

Verzoek om voorlopige voorziening en beroepsprocedure (toegewezen) tegen een ontheffing voor het doden van vossen en konijnen wegens graafschade, Uitspraak van de Rechtbank Limburg van 29 november 2023

Verzoek om voorlopige voorziening (toegewezen) tegen een ontheffing voor het vangen en doden van steenmarters ter bescherming van weidevogels, Uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 24 november 2023 (niet gepubliceerd). 

Verzoek om voorlopige voorziening (afgewezen) tegen een ontheffing voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, Uitspraak van de Rechtbank Haarlem van 4 augustus 2023 (niet gepubliceerd). 

Verzoek om voorlopige voorziening (toegewezen) tegen een ontheffing voor het doden van vossen, Uitspraak van de Rechtbank Limburg van 14 december 2022.

Verzoek om voorlopige voorziening tegen een ontheffing voor het doden van vossen, Uitspraak van de Raad van State van 10 juni 2022.

Wet dieren

Verzoek om voorlopige voorziening (afgewezen) tegen de weigering van de NVWA om handhavend op te treden tegen een schapenhouder wiens schapen prooidier zijn van de wolf, Uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 6 juni 2023.

Civiel recht 

Kort geding over de verkoop van een hond gedurende gastouderschap, vonnis van de Rechtbank Limburg van 26 april 2023 (niet gepubliceerd; gunstige uitspraak voor de verwerende partij zijnde de vertegenwoordigde).