Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Rechtsgebieden

Utopie Advocaten staat u bij op verschillende rechtsgebieden:

Dierenrecht

De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten dieren. Bij wilde dieren staan natuurwaarden voorop, terwijl bij huisdieren, landbouwhuisdieren en proefdieren het welzijn van deze dieren centraal staat. De Wet dieren stelt bijvoorbeeld eisen aan de verzorging en huisvesting van landbouwhuisdieren en de Wet op de dierproeven stelt grenzen aan de experimenten die met dieren worden uitgevoerd. Hierdoor genieten dieren enige bescherming tegen de mens die dieren gebruikt voor economisch gewin. Dit drukt de ergste misstanden de kop in, maar kan het lijden van dieren niet helemaal voorkomen. Daarom is het belangrijk dat dierenvrienden zich inzetten voor het naleven van dergelijke regels en de verbetering van de rechtspositie en rechtsbescherming van dieren. Utopie Advocaten steunt hen daarbij.

Huurrecht

Het huidige tekort op de woningmarkt en de financiële druk op de woningbouwverenigingen zorgen voor een toenemende uitholling van – en inbreuk op – de rechten van huurders. Wij staan huurdersbelangenverenigingen, bewonerscommissies en (groepen) huurders bij in het adviseren en dragen hierin bij aan een gelijkwaardiger krachtenveld. Wij staan wij u tevens bij in rechtszaken op het gebied van het huurrecht en de Overlegwet (Wet op het overleg huurders verhuurder).

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor veel organisaties is dit een moment om kritisch naar hun organisatie te kijken en aanpassingen te verrichten om aan de AVG te voldoen. Utopie Advocaten staat u graag bij voor advies en begeleiding in dit traject. Dit traject kan bestaan uit het maken van een eerste privacyscan en advies, het maken of aanpassen van de privacyvoorwaarden, het opstellen van verwerkersovereenkomsten, etc.

Natuurbescherming

Het natuurbeschermingsrecht is een bijzonder onderdeel van het omgevingsrecht, waarbij het draait om de bescherming van flora en fauna. In Nederland zijn diverse plant- en diersoorten, alsmede hun natuurlijke leefomgeving, beschermd in Wet natuurbescherming. Door de complexe regelgeving zijn overheden en ondernemers vaak erg creatief in het omzeilen van deze beschermende regels. Utopie Advocaten helpt organisaties en burgers natuurwaarden te beschermen.

Ruimtelijke ordening

In Nederland wordt de ruimtelijke ordening grotendeels geregeld in bestemmingsplannen. Elke stad en elk dorp heeft een of meerdere van dergelijke plannen, waarin grofweg bepaald is hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden.

Een verandering van het bestemmingsplan kan ingrijpende gevolgen hebben voor de leefomgeving. Dat komt doordat elke aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het plan getoetst wordt. Bovendien kan worden opgetreden tegen gebruik in strijd met de gegeven bestemming. Zowel in de lange voorbereidingsprocedure bij de vaststelling van een bestemmingsplan als daarna kunnen burgers op diverse momenten invloed uitoefenen. Utopie Advocaten kan u op dit gebied adviseren en zo nodig juridische procedures voor u voeren. Voor verenigingen en stichtingen die opkomen voor milieubelangen hanteert de Raad voor Rechtsbijstand voor onze klanten een gunstige regeling met betrekking tot de eigen bijdrage.

Demonstratierecht

De vrijheid van meningsuiting, en meer specifiek de collectieve manifestatie daarvan in de openbare ruimte, is een belangrijk recht dat door de Nederlandse Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen wordt beschermd. Helaas wil dat nog niet zeggen dat overheden hier altijd rekening mee houden. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de grenzen van de beperkende bevoegdheid via de rechter moeten worden uitgevochten. Utopie Advocaten staat graag individuen en organisaties bij in het aanvechten van opgelegde voorwaarden of verboden. Ook voor advies en andersoortige bijstand rondom demonstraties en het recht op vrije meningsuiting in het algemeen kunt u bij Utopie Advocaten terecht.

Verenigingsrecht

Nederland telt honderdduizenden verenigingen en stichtingen in alle denkbare soorten en maten. Vrijwel iedereen is lid of donateur van een of meerdere van dergelijke ‘rechtspersonen’, denk aan een omroepvereniging, een politieke partij of de ANWB.

Veruit de meeste verenigingen en stichtingen komen op voor ideële en collectieve belangen. Het zijn met name deze rechtspersonen die Utopie Advocaten graag de helpende hand biedt. Niet alleen bij het bereiken van hun niet-commerciële doelstellingen, maar ook bij de organisatie van hun samenwerkingsverbanden.

Deze organisatie vindt zijn basis in het Burgerlijk Wetboek, Statuten en huishoudelijke reglementen. Daarin is bepaald wie in een vereniging wat mag of moet doen. Utopie Advocaten kan u over deze regels informeren en adviseren.

Waterrecht

Natuur en water zijn in Nederland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen is er veel watergebonden, natte natuur, ook is de natuur sterk afhankelijk van water met een goede kwaliteit. De Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn, Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur vormen instrumenten voor het scheppen van waterstaatkundige condities voor natuur.

De belangrijkste taken binnen het waterbeheer zijn: bescherming tegen wateroverlast, zorg voor waterkwaliteit en bescherming van het mariene milieu. Zowel de overheid als talloze organisaties van burgers behartigen deze belangen. Utopie Advocaten adviseert u over alle juridische aspecten van het waterbeheer, zoals de regels in leggers en keuren en watervergunningen.

Handhaving en toezicht

De overheid en soms particuliere organisaties hebben de taak om op de naleving van wetten en regels toe te zien, en wanneer deze overtreden worden te handhaven. Dit gebeurt via het strafrecht, maar misschien nog wel vaker door het bestuursrecht. Lokale overheden treden bijvoorbeeld vaak zelf op tegen overtredingen van lokale verordeningen. Wanneer iemand zonder vergunning in een park een boom kapt of afval dumpt, zijn het meestal de Buitengewone OpsoringsAmbtenaren, de zogenaamde BOA’s, die bestraffend optreden, niet de politie. Deze mogen dan bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een boete opleggen.

De overheid kan uit zichzelf handhavend optreden, maar kan daar soms ook, middels een handhavingsverzoek, toe worden gedwongen door de burger. Voor ideële organisaties is het handhavingsverzoek een belangrijk strategisch instrument om campagnedoelen te bereiken. Utopie Advocaten informeert en adviseert u graag over de mogelijkheden voor toezicht en handhaving.

Contractenrecht

Contracten (of overeenkomsten) zijn de basis van veel organisaties en hun interne en externe contacten. Overeenkomsten zijn er in alle maten en vormen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van producten, het afnemen van diensten of samenwerkingsafspraken. Of het nu om een overheid, een bedrijf, een ideële organisatie of burger gaat: iedereen gaat voortdurend overeenkomsten aan met anderen.

Wij helpen graag met het opstellen en toetsen van allerhande overeenkomsten en algemene voorwaarden, adviseren bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten, onderhandelen en het voeren van procedures bij meningsverschillen. Zo kunt u onbezorgd groeien, professionaliseren en weet u dat afspraken die u maakt ook nagekomen worden.

Privacyrecht

Het recht op privacy is een grondrecht, maar door de toenemende informatisering en technische ontwikkelingen staat privacy onder druk. De noodzaak om persoonsgegevens te beschermen wordt steeds groter. Organisaties, met vaak aanzienlijke aantallen klanten, leden of donateurs, stellen dan ook steeds vaker vragen over privacy.

Utopie advocaten helpt u met het verbeteren van uw privacybeleid. Ook kunnen wij privacydisclaimers, bewerkersovereenkomsten en overeenkomsten waarbij de verwerking van persoonsgegevens een rol speelt opstellen. Als privacyrechten worden geschonden, staan wij u bij in het voeren van procedures.

Advies en strategie

Bij een conflict kunt u veel problemen voorkomen door in een vroeg stadium rechtsbijstand in te schakelen. Utopie Advocaten adviseert u bij het opstellen van overeenkomsten en het aangaan van verplichtingen, het effectief beïnvloeden van bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen en het maken van strategische keuzes. Daarnaast kunnen wij u adviseren over vergunningen en over de vraag hoe juridische instrumenten uw doelstellingen dichterbij kunnen brengen.