Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Marco van Duijn

‘Sinds eind jaren tachtig ben ik betrokken bij een groot aantal maatschappijkritische initiatieven. Afgelopen 10 jaar richtte ik me voornamelijk op gepolitiseerde bestuursrechtelijke procedures rond voornemens en besluiten van de lokale overheid. Menigmaal behartigde ik collectieve belangen tegenover de overheid of de bestuursrechter, dikwijls met succes. Andere keren wist ik te bemiddelen naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Burgers zijn in een bestuurlijke omgeving zeer afhankelijk van deskundige en betrokken rechtsbijstand. Ik heb een brede interesse. Naast rechtswetenschappen studeerde ik daarom ook cultuurwetenschappen. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar de verhouding tussen burger, recht en openbaar bestuur en de rechtsgebieden verenigingsrecht, natuurbeschermingsrecht en dierenrecht. Omdat het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten die rechtsgebieden niet kent sta ik daar ingeschreven voor de rechtsgebieden ‘algemene praktijk’ en ‘bestuursrecht’. ’

Nevenfuncties:

Van Duijn is mede-oprichter van de Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht, voorzitter van de  Coöperatieve vereniging Utopie U.A. en voorzitter van Stichting Utopie. Tenslotte is van Duijn lid van de Vereniging voor Milieurecht.

Voorbeelden van gerechtelijke procedures waarin mr. M. van Duijn als advocaat optrad

Wet natuurbescherming

Verenigingsrecht (Boek 2 Burgerlijk Wetboek)

Wet dieren

Verordening paardenpaspoort

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wet openbaarheid van bestuur

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Kernenergiewet

CITES-basisverordening

Verkoop dieren